Jednání zastupitelstva

Vyhlášky obce

Úřední deska

Obecní úřad Václavice

Turistické zajímavosti

Obec Václavice

Kožlí

Město Týnec

Město Benešov

Ostatní služby

Půčovny aut

Taxi služba

Hotely a restaurace

Napište nám

 

Prodej mobilních telefonů

Compro s.r.o. - výpočetní technika

   

Reklama


     

Vyhlášky obce Václavice


Zastupitelstvo obce Václavice vydává dne 3.12.2001 podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84, odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích tuto
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2001
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Čl. 1
Správu poplatku vykonává obecní úřad Václavice (dále jen "správce poplatku") a v řízení ve věcech poplatku se postupuje pode zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Čl. 2 - Poplatník, Poplatek platí
  a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí,
  b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 3 - Sazba poplatku
  (1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 300,- Kč.  Celkové náklady na sběr a svoz odpadů činily 64.500,- Kč včetně nákladů na odvoz kontejnerů pak 80 500,- a byly rozúčtovány na 215 ekvivalentních poplatníků.
  (2) Platba poplatku je určena paušální formou na vlastníka nemovitosti ve výši 1 200,- Kč za kalendářní rok a sběrná nádoba je označena celoroční známkou.Variantně je možná platba formou známek v hodnotě 40,- Kč určených k označení sběrných nádob na jednorázový svoz.
  (3) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 4 - Splatnost
Poplatek je splatný v průběhu kalendářního roku 2002 na pokladně OÚ Václavice:

Čl. 5 - Ohlašovací povinnost
  (1) Poplatník podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 15 dnů, kdy tato změna nastala.
  (2) Poplatní podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Čl. 6
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku, vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50 %. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Čl. 7
Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhlášku nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 8
  (1) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.
  (2) Promlčení lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 9
Správce poplatku, může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

Čl. 10 - Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnost 15. dnem následující po dni vyvěšení na úřední desce.


Jaroslav Šindelář v.r.                                                     Karel Khek v.r.        starosta                                                                       místostarosta 

    
Zveřejněno dne: 5.12.2001                                                  Sejmuto dne: 21.12.2001


 Konopiště | Václavice | Kožlí | Kaverna | Týnec nad Sázavou | Benešov u Prahy | Vyhlídkové lety | Vyjižďky kočárem 
Půjčovny aut | Půjčovna telefonů | Taxi služba | Hotely | Napište nám | Mobilní telefony | Compro s.r.o.


(c) 2001 Compro s.r.o.